תנאי השימוש

כללי

 1. ברוך הבא לאתר אקספוינט (https://www.expoint.co) להלן ("האתר") של חברת שיא דאטא בע"מ המפעילה את האתר ("החברה").
 2. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש") וכן למדיניות הפרטיות של האתר "מדיניות הפרטיות" המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 3. תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
 4. בכל מקום בו מופיע בתנאי השימוש המונח "המשתמש" הכוונה היא אליך.
 5. השימוש באתר מותר לגילאי 18 ומעלה בלבד. המשתמש מצהיר כי גילו הינו 18 שנה לפחות.
 6. תנאי השימוש מהווים הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין החברה.
 7. תנאי השימוש חלים על המשתמש ומחייבים אותו מיד עם כניסתו לאתר. המשתמש מאשר כי כניסתו לאתר מהווה הסכמה מצידו לכל תנאי השימוש והוא מתחייב לכבד את כל תנאי השימוש.
 8. ככל שאיזה מהסעיפים בתנאי השימוש אינו מקובל על המשתמש, מתבקש המשתמש לעזוב את האתר ללא כל דיחוי ולחדול ממכל שימוש באתר.
 9. האתר נועד לשימוש אישי בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי או כל שימוש אחר החורג משימוש אישי גרידא.
 10. תנאי השימוש חלים על כל פעולה של המשתמש באתר החל מהרגע שבו נכנס אל האתר, בין אם המשתמש נרשם אל האתר ובין אם לאו, ולרבות אך מבלי להגביל, רישום לאתר ו/או גלישה ו/או עיון בתכנים ו/או מעבר בין דפים ו/או חיפוש משרות או כל מידע אחר ו/או שימוש במשרות או בכל מידע אחר ו/או שליחת קורות חיים או כל מידע אחר אל האתר או שיתופם עם האתר בכל דרך אחרת ו/או פרסום מידע מכל סוג שהוא באתר ו/או שימוש בכל יישומון של האתר ו/או כל פעולה אחרת מכל סוג שהוא שהמשתמש יבצע באתר.
 11. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראה מחייבת אחרת המצויה באתר ו/או בהתקשרות בין המשתמש לבין החברה, אם וכלל שקיימת.
 12. במקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או התנהלות בלתי הולמת מצד המשתמש בקשר לאתר, בין במישרין ובין בעקיפין, מוקנית לחברה הזכות לחסום את גישת המשתמש לאתר ולמנוע ממנו כל שימוש באתר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לחברה מוקנית הזכות לחסום את גישת המשתמש לאתר ולמנוע ממנו כל שימוש באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

האתר

 1. האתר כולל מידע, תכנים ופרסומים שמקורם בגורמים שונים הניתנים כמות שהם (להלן: "התוכן") והם ללא אחריות מכל סוג שהוא. האתר מרכז משרות (להלן: "התוכן") בתחומי עיסוק שונים אשר פורסמו על ידי מעסיקים (להלן: "המשרות"). האתר כולל מידע ונתונים בקשר למשרות כפי שהוצעו ופורסמו על ידי מעסיקים (להלן: "המעסיקים").
 2. החברה אינה נציגה של מי המעסיקים, אינה קשורה אליהם בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, ואינה פועלת בשמם ו/או בשם מי מטעמם. כמו כן, החברה אינה ממליצה למעסיקים על מועמדים למשרות ואינה מתערבת בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, בתהליך המיון והבחירה של המועמדים למשרות.
 3. בנוסף למידע הספציפי בקשר למשרות, האתר עשוי לכלול גם תכנים ונתונים הנוגעים לשוק העבודה בכלל ו/או לתחומי עיסוק ומעסיקים ספציפיים בפרט, וכן כל תוכן או מידע אחר אשר החברה תמצא לנכון לכלול באתר, לרבות פרסומים למיניהם, על-פי שיקול דעתה. תכנים אלו מוצגים באופן הנגיש לקבל הרחב ונועדו להעשיר את המשתמש במידע כללי בלבד. אין להסתמך על תכנים אלו כתחליף לבדיקה עצמאית או לראות בהם משום המלצה או ייעוץ לפעול בדרך מסוימת.
 4. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים כלשהם ובכלל זה אתרי מעסיקים (להלן: "אתרי צד שלישי"). אין לראות בקישורים אלו המלצה לשימוש בהם. החברה לא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרי צד שלישי ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ו/או למהימנות המידע המתפרסם בהם ו/או לכל נושא אחר הקשור לאתרי צד שלישי.
 5. האתר יהיה רשאי לכלול באתר פרסומות ומידע מסחרי מכל סוג שהוא, וזאת במועדים ובהיקף שייראה לו מתאים ונכון על-פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, האתר יהיה רשאי להתיר לצדדים שלישיים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי כאמור, וזאת בתנאים שהאתר ימצא לנכון, ולרבות פרסומות הכוללות קישור אל אתר של צד שלישי. אין לראות בפרסומות המופיעות באתר כאמור (אם וככל) המלצה או עידוד לרכוש מוצר ו/או שירות כלשהו. האתר לא יהיה אחראי לרכישה של מוצר ו/או שירות באמצעות הפרסומות כאמור.

רישום

 1. על מנת לראות את כל המשרות שבאתר על המשתמש להירשם לאתר באמצעות הטופס המקוון של האתר.
 2. הרישום לאתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר כלשהו. יש לכלול בטופס המקוון כתובת דוא"ל פעילה שהינה של המשתמש בלבד, וכן שם משתמש וסיסמא שעל המשתמש לשמור בסודיות. המשתמש יהיה האחראי היחיד והבלעדי לכתובת הדוא"ל שעמה הוא יירשם לאתר, כמו גם לסיסמא שייבחר ולשמירה על סודיותה.
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את סדרי הרישום לאתר, לרבות, אך לא רק, את תנאי הרישום ואת הנתונים שיש לכלול בטופס המקוון על מנת להירשם לאתר. כמו כן, האתר שומר לעצמו את הזכות להתנות בכל עת את השימוש באתר בתשלום תמורה מהמשתמש, ובכלל זה ליצור, בין היתר, כמה סוגים של רישיונות שימוש ולתמחר כל אחד מהם בנפרד ועל-פי שיקול דעתו.
 4. משתמש המעוניין להציע את מועמדותו למשרות חייב, מלבד רישום לאתר, גם להעלות אל האתר את קורות החיים שלו (להלן: "קורות החיים").
 5. קורות החיים יועלו לאתר במתכונת, בהיקף ובפורמט שתקבע החברה כפי שתפורט באתר בעת העלאת קורות החיים. המשתמש מתחייב להעלות אל האתר קורות חיים הכוללים נתונים מדויקים בלבד ולא לכלול בקורות החיים כל מצג שווא או נתון שאינו נכון ו/או כל פרט אשר עלול להטעות את המעסיקים בכלל ובכל הנוגע להשכלתו, לניסיונו או להכשרתו המקצועית, בפרט.

פניות אל מעסיקים

 1. משתמש אשר נרשם לאתר והעלה לאתר קורות חיים יכול להציע את מועמדותו למשרות המתפרסמות באתר על-ידי שליחת קורות החיים אל המעסיקים של אותן משרות.
 2. הצגת המועמדות ושליחת קורות החיים כאמור, תתבצע באמצעות ממשק האתר או באמצעות הפניית המשתמש בקישור אל אתר המעסיק אשר מציע את המשרה ואשר ממנו יוכל המשתמש לשלוח בעצמו את קורות החיים אל אותו המעסיק.
 3. לחברה הנתונה הזכות המוחלטת על-פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט לאיזה מהמשרות ישלחו קורות החיים באמצעות ממשק האתר ולאיזה מהמשרות יופנה המשתמש אל אתר המעסיק לשלם שליחת קורות החיים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה זכאית בכל עת לשנות את אופן הפניה ושליחת קורות החיים אל המעסיקים בקשר למשרות ובכלל זה להוסיף דרכי פנייה נוספות ו/או לגרוע דרכי פנייה קיימות.
 4. ככל שייבחר המשתמש לשלוח קורות חיים אל מעסיקים באמצעות ממשק האתר, יחולו ההוראות הבאות: (1) החברה תבדוק את התאמת קורות החיים לנתוני המשרה המוצעת בטרם שליחתה אל המעסיק; (2) ככל שקורות החיים לא יהיו הולמים את נתוני המשרה המוצעת קורות החיים לא יישלחו אל המעסיק והודעה לאקונית על כך תשלח למשתמש. לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לקבוע כי קורות חיים אינם הולמים את נתוני המשרה המוצעת, והחלטתה בנושא זה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור מכל סוג שהוא. החברה לא תהיה חייבת לנמק את החלטתה בנושא זה; (3) לכל משרה ניתן יהיה לשלוח קורות חיים פעם אחת בלבד; משתמש לא יהיה זכאי לבקש מהאתר לשלוח שוב את קורות החיים לאותה משרה, וזאת אף במקרה שבו החברה פסלה את התאמת קורות החיים לאותה משרה והמשתמש תיקן את קורות החיים על מנת להתאימם לאותה משרה; (4) החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדווח למשתמש על סטטוס הפניות שבוצעו עבורו אל מעסיקים; (5) החברה לא תהיה אחראית לכל פניה ו/או התקשרות ו/או כל עניין הקשור לקשר שבין המשתמש לבין מעסיקים שאליהם נשלחו קורות חיים באמצעות ממשק האתר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות באתר כמי שממליץ או מעודד שליחת קורות חיים אל משרה כלשהי או אל מעסיק כלשהו; (6) אין בשליחת קורות חיים באמצעות ממשק האתר כדי ליצור אחריות כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, מצד החברה ו/או מי מטעמה לטיפול המעסיק בפניית המשתמש;

פרופיל המשתמש

 1. המשתמש יכול להגדיר את הפרופיל שלו באתר. החברה תהיה זכאית לשלוח אל המשתמש המלצות למשרות על-פי הנתונים שבפרופיל המשתמש. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבל מהחברה ו/או ממי מטעמה באופן קבוע הודעות דואל אלקטרוני הכוללים תכנים בנושאים שבהם האתר עוסק, וכן חומר המלצות למשרות ו/או למוצרים ו/או לשירותים ו/או לפעילויות הקשורות באתר.
 2. המשתמש יכול להגדיר את הפרופיל שלו באתר כפרטי או כציבורי, אך ידוע לו כי בכל מקרה הנתונים המופיעים בפרופיל יהיו זמינים בכל עת לעיון החברה וכן לעיון צדדים שלישיים כדלקמן: ככל שיגדיר המשתמש את הפרופיל שלו כ-"פרטי", הרי שהחברה ומעסיקים שאליהם פנה המשתמש בקשר למשרות, יהיו זכאים לעיין בכל עת בנתוני הפרופיל האישי של המשתמש; ככל שיגדיר המשתמש את הפרופיל שלו כ-"ציבורי", הרי שהחברה וכל העוסקים הפעילים באתר ללא יוצא מהכלל, יהיו זכאים לעיין בכל עת בנתוני הפרופיל האישי של המשתמש; המשתמש נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לחברה לאפשר לצדדים שלישיים לעיין בכל עת בנתוני הפרופיל האישי שלו כמפורט לעיל.
 3. המשתמש יהיה זכאי לשנות בכל על את הגדרת הפרופיל שלו באתר מ-"ציבורי" ל"פרטי" ולהיפך.

העדר אחריות

 1. המידע והתוכן הכלולים באתר מוצעים למשתמש כמות שהם (AS IS). האתר אינו מתחייב כי התוכן הינו מדויק או עדכני, ולא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנכונות התוכן ו/או לאיכותו ו/או לדיוקו ו/או לליקויים ו/או לטעויות מכל סוג שהוא בתוכן, לרבות כזה שמקורו באתר.
 2. השימוש באתר ובתוכן הכלול בו הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה או המלצה מצד האתר.
 3. האתר אינו אחראי לאופן שבו מעסיקים מציגים או מתארים את עצמם במשרות או באתר.
 4. החברה לא בדקה בעצמה את נכונות המידע הספציפי בקשר למשרות ובשום מקרה לא תהיה אחראית בדרך כלשהי לנכונות מידע זה, כולו או חלקו, ולרבות בקשר לזמינות המשרות, היקפן, תיאורן, תנאי הקבלה אליהן, דרישות התפקיד, תנאי ומקום העסקה ו/או כל נתון אחר.
 5. המשתמש מצהיר ומאשר כי הינו אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שיעשה על ידו באתר ו/או לכל הסתמכות שלו על תוכן או מידע המופיעים באתר, לרבות המידע הספציפי בקשר למשרות, וכי לא תהיה לו כל דרישה או תביעה מהחברה ו/או ממי מטעמה בקשר לכך.
 6. המשתמש מתחייב, מצהיר ומאשר כי אין ולא תהיה לו כל תביעה, טענה או דרישה מהחברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מנציגיה ו/או מי משלוחיה ו/או מי מטעמה בקשר למידע הספציפי בקשר למשרות ו/או בקשר לכל תוכן ו/או מידע אחר המופיע באתר והינו מוותר באופן מלא, מוחלט וסופי על כל תביעה, טענה או דרישה בקשר לכך.
 7. המשתמש מתחייב, מצהיר ומאשר כי אין ולא תהיה לו כל תביעה, טענה או דרישה מהחברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מנציגיה ו/או מי משלוחיה ו/או מי מטעמה בגין התנהלותו או התייחסותו של מי מהמעסיקים כלפי המשתמש, בין בשלב הצעת מועמדות המשתמש למשרה כלשהי, בין בשלב המיון והקבלה למשרה כלשהי ובין במסגרת יחסי העבודה הנוגעים למשרה כלשהי, ולרבות, אך לא רק, בגין (1) אופן הטיפול בפניות של המשתמש בקשר למשרות ולרבות התעלמות מהן ו/או סחבת; (2) אי התאמה בין המידע הספציפי בקשר למשרות לבין המשרות המוצעות בפועל; (3) התייחסות בלתי נאותה מכל סוג שהוא כלפי המשתמש; (4) אי קבלת המשתמש למשרה המוצעת; (5) אפליה מכל סוג שהוא ו/או מכל סיבה שהיא כלפי המשתמש; (6) כל סוג של פגיעה במשתמש מכל סוג שהוא ולרבות פגיעה בפרטיותו (7) הפרת הוראה חוקית כלשהי;
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מוותר מראש באופן מלא, סופי, מוחלט וגורף על כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מנציגיה ו/או מי משלוחיה ו/או מי מטעמה, בקשר לאיזה מעשה ו/או מחדל, ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, שמי מהמעסיקים ו/או מי מטעמם ייעשה כלפי המשתמש ועל כל דרישה לפיצוי בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש ובכלל זה ממוני או בלתי ממוני או גופני או נפשי או כל נזק אחר מכל סוג, ולרבות על כל דרישה לפיצוי ללא הוכחת נזק; מובהר כי הוויתור של המשתמש כמפורט לעיל חל ויחול אף על כל מעשה או מחדל של מי מטעם המעסיקים ולרבות מנהליהם, עובדיהם ו/או נציגיהם ו/או שלוחיהם ו/או מי מטעמם.
 9. האתר אינו מתחייב לפעול באופן סדיר וללא הפסקות או הפרעות כלשהם, תהא הסיבה להן אשר תהא, ו/או להיות חסין מפני גישה בלתי חוקית. בשום מקרה האתר לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות ממוני או בלתי ממוני, שייגרם למשתמש עקב תקלות באתר ו/או שימוש באתר ו/או בתוכן ו/או בגין פניות אל מעסיקים. בכל מקרה, תקרת האחריות של החברה לא תעלה על עלות רכישת מנוי על ידי המשתמש, אם וככל שרכש.

העלאת תוכן על ידי המשתמש

 1. אם וככל שתוקצה למשתמש האפשרות להעלות אל האתר מידע או תוכן מכל סוג שהוא שיופיע באתר באופן פומבי, המשתמש מתחייב שלא להעלות כל תוכן שהבעלות המלאה, השלמה והמוחלטת עליו אינה של המשתמש ו/או העלול: (1) להפר זכות כלשהי; (2) להוציא דיבה; (3) להפר קניין רוחני ולרבות זכות יוצרים; (4) לפגוע בפרטיות; (5) להיות מטעה או כוזב; (6) להפר את החוק בדרך כלשהי ובמקום כלשהו;
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש הינו האחראי המלא והבלעדי לכל תוכן שיפורסם על ידו באתר ויישא בעצמו באחריות המלאה פגיעה של התוכן הנ"ל על החברה ו/או על צדדים שלישיים; המשתמש מתחייב הנך לפצות את האתר בגין כל נזק, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות, שיגרמו לחברה בגין טענות של צד שלישי בקשר לתוכן שהמשתמש פרסם באתר; המשתמש מאשר כי ידוע לו שלאתר שמורה הזכות המלאה והמוחלטת לערוך תיקונים ו/או שינויים כלשהם בתוכן שהמשתמש יפרסם באתר ו/או ישלח אל האתר לצורך פרסום ו/או שברצונו לפרסם באתר, ובכלל זה להחליט שלא לאפשר פרסום של התוכן ו/או להסירו, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר; המשתמש מעניק בזאת לחברה, באופן בלתי חוזר, רישיון עולמי ונצחי לעשות שימוש חופשי ובלתי מוגבל בכל תוכן שהמשתמש יפרסם באתר, ללא תשלום כלשהו ותוך ויתור על זכותו המוסרית של המשתמש בתוכן זה; אין באמור לעיל כדי לגבש התחייבות מצד האתר לאפשר למשתמש להעלות תוכן כלשהו.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה בתוכנו, כולו ו/או חלקו, בעיצובו, בגרפיקה, באלמנטים, בלוגואים ובסימני המסחר ובכל אלמנט אחר המהווה יצירה או זכות קניין רוחני, הינם בבעלותו הבלעדית של החברה.
 2. חל איסור על המשתמש לעשות שימוש כלשהו בתוכן כלשהו ו/או בזכות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של האתר, ובכלל זה חל איסור להפעיל, במישרין או בעקיפין, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

כללי

 1. המשתמש מתחייב בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו: (1) שלא להשתמש באתר או בתוכן הקיים בו באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו; (2) שלא להפריע או לשבש בדרך כלשהי שימוש של גורם אחר כלשהו באתר; (3) שלא לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר ו/או לחשבונות של אחרים ו/או למערכות מחשבים ו/או לרשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא; (4) שלא להפעיל באתר בוטים, תוכנות ו/או כל אמצעי טכני אחר ולא להוריד מהאתר תכנים או נתונים באמצעים אוטומטיים כלשהם; (5) שלא לבצע תקיפות נגד האתר;
 2. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום את הגישה של המשתמש אל האתר, באופן קבוע או זמני, במקרה שהמשתמש יעבור על החוק או יפר איזה מתנאי השימוש או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה והמשתמש יפר איזה מתנאי שימוש אלה, החברה תהיה זכאית לחשוף את הפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו; כמו כן ובנוסף, לחברה שמורה הזכות לחשוף מידע אישי אודות המשתמש ו/או אודות השימוש של המשתמש באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות מהמשתמש, אם פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין; (2) לאכוף תנאי שימוש אלו.
 3. לחברה שמורה הזכות לשנות בכל עת את התוכן שבאתר, כולו או מקצתו, מבנהו, מראהו, עיצובו וכל פרט אחר הקשור באתר, לרבות את זמינות ואופי השירותים והתוכן המצויים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא כל צורך להודיע על כך מראש למשתמש. כמו כן, לחברה שמורה הזכות להסיר ו/או לערוך לפי ראות עיניה, כל תוכן המצוי באתר, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. האתר רשאי לעדכן ו/או לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, כפי שיימצא לנכון. האתר ימסור עדכון על כך למשתמש בכל דרך שיימצא לנכון, כגון, אך לא רק, פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או משלוח דוא"ל אל המשתמש. כל שימוש באתר לאחר עדכון התנאים כאמור יחשב כהסכמה מצד המשתמש לתנאים החדשים.

דין חל וסמכות שיפוט

 1. על השימוש באתר ותנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע לתנאי שימוש אלו, יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.