מדיניות הפרטיות

עדכון אחרון, נובמבר 6, 2020

 1. שימוש באתר https://www.expoint.co (להלן: האתר) של חברת שיא דאטא בע"מ (להלן: החברה), כרוך באיסוף, עיבוד ושימוש במידע אישי הנוגע למשתמש ולפעילותו באתר, כמפורט להלן במדיניות הפרטיות של האתר (להלן: מדיניות הפרטיות). מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.
 2. בכל מקום בו מופיע במדיניות הפרטיות המונח המשתמש הכוונה היא אליך.
 3. אם המשתמש אינו מסכים למדיניות פרטיות זו, הוא מתבקש לעזוב את האתר ללא כל דיחוי ולחדול מכל שימוש בו.
 4. כאשר המשתמש משתמש באתר, הוא מסכים כי החברה תאסוף, תשמור, תאחזר, תגלה ותשתמש במידע האישי שלו כמתואר במדיניות פרטיות זו.
 5. במהלך השימוש באתר, האתר עשוי לבקש מהמשתמש לספק מידע אישי וזאת לצורך שיפור השירות, יצירת קשר עם המשתמש, זיהוי המשתמש, מתן אפשרות לספק למשתמש שירותים וכן לכל צורך אחר כמפורט במדיניות הפרטיות.
 6. האתר אוסף מהמשתמש ושומר את המידע האישי הבא (להלן: המידע האישי):
  1. מידע שהמשתמש ישתף בו את האתר בעת רישום לאתר, ובכלל זה שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, וכן כל מידע נוסף שהמשתמש יכלול בפרופיל שלו באתר.
  2. כל המידע שהמשתתף יכלול בקורות החיים שלו ואשר ישותפו על ידי המשתמש עם האתר בעת הרישום לשירות המאפשר שליחת קורות חיים אל מעסיקים, ובכלל זה נתונים אודות השכלתו, כישוריו, תכונותיו, ניסיונו, גילו, מינו ומצבו המשפחתי, הכשרתו המקצועית וכל מידע אישי אחר אשר המשתמש ייבחר לכלול בקורות החיים שלו כאמור.
  3. מידע אישי שהמשתמש ייבחר לשתף בו את האתר במהלך השימוש באתר. כגון: מידע אישי ונתונים שהמשתמש יתבקש למסור בעת שיבקש לפנות למשרות הקיימות באתר, דוא"ל ומידע אישי אחר שהמשתמש יישלח אל האתר בעת יצירת קשר עם האתר לצורך תמיכה טכנית או מכל סיבה אחרת ועוד.
  4. מידע מצדדים שלישיים – ניתן להירשם לאתר באמצעות חשבונות ברשתות חברתיות כגון פייסבוק או גוגל. ככל שהמשתמש ייבחר להתקשר לחשבון שלו באתר באמצעות החשבון שלו ברשת חברתית, האתר יקבל מידע אודות החשבון ברשת החברתית, כגון שם הפרופיל, תמונת הפרופיל, מקום עבודה, תיאור משרה, פרטי יצירת קשר וכל מידע אחר המצוי בחשבון המשתמש שברשת החברתית.
 7. המשתמש אינו חייב למסור לחברה מידע אישי, אך ללא נכונותו למסור מידע אישי החברה לא תוכל לספק למשתמש את השירותים המוצעים באתר במלוא היקפם ואיכותם. כמו כן, המשתמש מאשר כי הינו האחראי הבלעדי לכל המידע שיופיע בקורות החיים שלו, והחברה ו/או מי מטעמה, לא תשיא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל איזה מהפרטים שהמשתמש ייבחר לכלול בקורות החיים שלו.
 8. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי במידה ויבחר למסור לחברה מידע אישי, הדבר יהווה הסכמה מצדו לשמירת המידע האישי על ידי החברה ולשימוש בו כמפורט במדיניות פרטיות זו. הסכמת המשתמש לגבי שמירת ושימוש במידע האישי על ידי החברה, תחול לגבי כל מידע אישי שהמשתמש ייבחר למסור לאתר, יהא אופיו אשר יהא, ובכל דרך שבה ימסור אותו המשתמש, ובכלל זה, אך לא רק, טפסים ושאלונים המצויים באתר ושבהן המשתמש מתבקש להשיב לשאלות תוך חשיפת מידע אישי, קורות החיים של המשתמש אשר יימסרו על ידו לאתר ופניות המשתמש למעסיקים. מובהר כי הסכמת המשתמש לאפשר לחברה לשמור מידע אישי ולהשתמש בו, תחול גם לגבי מידע אישי שהאתר יישלח אל המשתמש בעקבות מסירת מידע אישי כאמור מצד המשתמש.
 9. המשתמש מסכים כי החברה תשמור את המידע האישי ללא מגבלת זמן, ותעביר אותו, כולו או חלקו, אל מעסיקים וזאת על מנת שיוכלו לבחון את מועמדות המשתמש למשרות ו/או להציע לו הצעות עבודה.
 10. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהחברה תהיה זכאית לפרסם את המידע האישי ואת קורות החיים שלו בדף פרופיל אישי אשר תפתח למשתמש באתר וכי מעסיקים הפעילים באתר ייחשפו לקורות חיים אלו ויוכלו לשלוח אל המשתמש הצעות עבודה. המשתמש יכול להגדיר את דף הפרופיל שלו באתר כפרטי או ציבורי. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהגדרת הפרופיל על ידו כציבורי תחשוף את פרטיו האישיים ואת קורות החיים שלו בפני כל המעסיקים הפעילים באתר, ואילו הגדרת הפרופיל שלו כפרטי תחשוף את פרטיו האישיים ואת קורות החיים שלו בפני מעסיקים אליהם המשתמש פנה בקשר למשרות. החברה אינה ולא תהיה אחראית לאופן בו יגדיר המשתמש את הפרופיל שלו.
 11. כמו כן ובנוסף, החברה תהיה זכאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך: יצירת קשר ו/או תיווך בין המשתמש לבין מעסיקים שלדעת החברה עשויים להיות מעוניינים בהעסקת המשתמש, ולרבות חברות וארגונים הנותנים שירותי משאבי אנוש או שירותים המשיקים להם; יצירת קשר ו/או תיווך בין המשתמש לבין עסקים שלדעת החברה עשויים להצמיח שיתופי פעולה עסקיים מכל סוג שהוא; לצורך פניה יזומה אליכם על ידי האתר או צד שלישי בהצעה לשירותם ומוצרים; וכן לצורך כל אחד מהשימושים האחרים המותרים במדיניות פרטיות זו, בקשר לשימוש במידע טכני.
 12. במהלך השימוש של המשתמש באתר, האתר אוסף ביוזמתו מידע טכני ונתוני גלישה אודות המשתמש (להלן: מידע טכני), הכוללים את : כתובת ה-IP ומידע אודות מיקומו הגיאוגרפי של המשתמש (עיר וארץ), סוג המכשיר שבאמצעותו הוא משתמש באתר, סוג הדפדפן, כתובת URL, שעות ומשך השימוש, היסטוריית השימוש, המידע שחיפש, המשרות בהן עיין, המידע והתוכן בהן עיין, משך העיון במשרות ובתוכן, מאיזה אתרים הגיע אל האתר ולאיזה אתרים המשיך מהאתר, על איזה קישורים לחץ, איזה טפסים שלח, לאיזה משרות ביקש לשלוח קורות חיים, לאיזה מעסיקים פנה וכל נתון טכני אחר הקשור בשימוש באתר.
 13. האתר משתמש בכלים ומאפשר לצדדים שלישיים להשתמש בכלים המאפשרים איסוף מידע טכני אודות נתוני הגלישה של המשתמש בעת שימושו באתר, כגון עוגיות (cookies) פיקסלים, איסוף של הקלקות (Hits) ו/או בכל אמצעי חוקי אחר, קיים או עתידי, על פי בחירת האתר המאפשר איסוף מידע טכני כאמור ושמירתו (להלן: טכנולוגיות מעקב). טכנולוגיות המעקב אוספות מידע אודות המשתמש, המכשיר באמצעותו הוא משתמש באתר והתנהגותו המקוונת, וזאת לצורך ייטוב הגלישה של המשתמש בשירותי האתר, שיפור ביצועי שירותי האתר, ניתוח והתאמת השימוש של המשתמש באתר. בעת שהמשתמש משתמש באתר, האתר שומר את טכנולוגיות המעקב עם המידע אודות המשתמש. בנוסף, טכנולוגיות מעקב נשמרות גם על ידי צדדים שלישיים (כגון מפרסמים, משתפ"ים עסקיים, ספקי ניתוח תוכן). כל טכנולוגיות המעקב עשויות להיות שמורות בין במהלך השימוש באתר ובין במהלך ביקורים חוזרים. המשתמש יכול להגדיר את העדפותיו בקשר לטכנולוגיות המעקב ולנטרל אותם אך מחיקת או נטרול טכנולוגיות המעקב תמנע את אספקת שירותי האתר ו/או תגביל אותן.
 14. האתר משתמש בכלי הנקרא "גוגל אנליטיקס" לשם איסוף מידע בנוגע לשירותי האתר, כגון תדירות ביקור המשתמש באתר, הדפים בהם ביקר, והאתרים בהם ביקר לפני אתר זה. האתר משתמש במידע המתקבל מגוגל אנליטקיס לשם שיפור השירות. גוגל אנליטיקס אוספת את כתובת ה-IP שקיבל המשתמש ביום שבו ביקר באתר ושותלת עוגייה בדפדפן של המשתמש לשם זיהוי המשתמש בביקור הבא. אנחנו לא משלבים את המידע המתקבל מגוגל אנליטיקס ביחד המידע האישי המזוהה עם המשתמש. המשתמש יכול למנוע מגוגל אנליטיקס לזהות את ביקוריו החוזרים באתר על ידי נטרול העוגיות בדפדפן שלו.
 15. המשתמש מסכים כי החברה תשמור את המידע הטכני ותעשה בו שימוש, כולו או חלקו, על-פי בחירתה, לצורך שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר בכל דרך שהאתר יימצא לנכון, ולרבות לצורך פניה אישית מהאתר אל המשתמש, לצורך הצגת תוצאות, משרות ותוכן ספציפיים הרלוונטיים לדעת האתר לגבי המשתמש, לצורך התאמת הפרסומת המוצגות למשתמש באתר, לצורך התאמת המשרות והשירותים המוצעים למשתמש באתר ולצורך כל פעולה אחרת שעשויה לשפר ולייעל את חווית הגלישה באתר, על-פי שיקול דעת החברה; וכן לצורך כל אחד מהשימושים האחרים המותרים במדיניות פרטיות זו, בקשר לשימוש במידע אישי.
 16. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר את המידע האישי ו/או המידע הטכני של המשתמש לצדדים שלישיים, בהיקף שייקבע, בכל אחד מהמקרים הבאים: ניתן צו שיפוטי המורה על מסירת מידע כאמור; במקרה של מחלוקת משפטית שהחברה או המשתמש הינם צד לה, אשר יוצרת לחברה או לך צורך משפטי בחשיפת מידע כאמור; במסגרת מו"מ ו/או עסקה עם צד שלישי, שעניינה מכירת החברה, מיזוגה, השקעה בה וכל עסקה אחרת כיוצ"ב, ואשר כרוכה בבדיקת שווי החברה ו/או שווי איזה מזכויותיה או נכסיה, ובכפוף להמשך השמירה על מדיניות פרטיות זו;
 17. המשתמש מסכים לקבל מהחברה, אחת ליום או בכל תדירות שתקבע על ידי החברה על-פי שיקול דעתה וצרכיה, הודעות דוא"ל הכוללות תכנים בנושאים שבהם האתר עוסק, הצעות עבודה וכן חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות הקשורות באתר. אם אין ברצון המשתמש להמשיך ולקבל הודעות דוא"ל כאמור, הוא יכול להיגרע מרשימת התפוצה על ידי הקלקה על הקישור הנלווה לכל הודעות הדוא"ל שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו.
 18. האתר מחובר לרשת האינטרנט העולמית והחברה נוקטת בכל האמצעים הנדרשים לאבטחת המידע ומניעת חדירות בלתי מורשות. המידע האישי והטכני נשמר ברמת אבטחה הולמת וכל הפניות מהאתר ואל האתר מוצפנות. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת למנוע חדירות בלתי מורשות לאתר ושימוש אסור של צדדים שלישיים במידע המצוי באתר, ואולם, החברה אינה יכולה להבטיח ביטחון מוחלט על אבטחת המידע ולכן אין החברה מתחייבת שהמידע האישי ונתוני הגלישה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לאבטחת המידע האישי אצל צדדים שלישיים אליהם מסרה מידע אישי או טכני על-פי הסכמת המשתמש לעיל.
 19. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי הינו זכאי לעיין בעצמו או על ידי מי שהורשה בכתב מטעמו במידע שהחברה שומרת אודותיו, וכי הינו זכאי לפנות אל החברה ולבקש לתקן מידע שגוי ככל שתמצא כזה, לעדכנו וכן למחוק את כל המידע האישי. מובהר כי לא יימחק ולא ישונה מידע הנוגע לתיעוד פעולות המשתמש באתר, אך לא ייעשה כל שימוש במידע זה. את הפנייה בבקשות לתיקון או מחיקת המידע עליך לבצע באחד מאמצעי הקשר הבאים: דוא"ל info@expoint.co; דואר רשום אל המרכז המסחרי בנתניה, רחוב הצורן 4, מיקוד 4250604 תא דואר 342.
 20. משתמשים שהינם תושבים של אחת ממדינות האיחוד האירופי, זכאים לבקש מהחברה, בכפוף לצרכי החברה והחובות החלות עליה:
  1. לקבל אישור האם נעשה המידע האישי שלהם עובר עיבוד ולקבל גישה למידע האישי שלהם ביחד עם מידע משלים.
  2. לקבל העתק מהמידע האישי שהם מסרו ישירות חברה וזאת בפורמט קריא.
  3. לדרוש מחיקת המידע האישי.
  4. להתנגד לעיבוד המידע האישי.
  5. לדרוש להגביל את עיבוד המידע האישי.
 21. האתר רשאי מפעם לפעם לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות. אם וככל שייעשה שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, האתר ימסור עדכון על כך על ידי פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר. כל שימוש באתר לאחר עדכון התנאים יחשב כהסכמה מצד המשתמש לתנאים החדשים.
 22. על השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע למדיניות הפרטיות של האתר יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.